Společný evropský referenční rámec pro jazyky

 

Poslech

Čtení

Mluvení

Psaní

A1

Porozumění známým slovům a základním frázím týkající se osobního rázu, např. o místě a lidech, které kandidát  zná, a pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Porozumění známým jménům, slovům, velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Dokáže představit sebe a ostatní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Napsat stručný jednoduchý text na pohlednici. Vyplnit formuláře obsahující osobní údaje do formuláře např. při přihlašování do hotelu.

A2

Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného  dne (rodina, práce, okolí) a  zákl. bodům v hlášeních ve veřejném prostoru.

Jednoduché texty z prospektů, jídelníček, jízdní řády, jednoduché dopisy z osobního života atd. porozumění všem hlavním bodům.

Dorozumění se v běžných situacích všedního dne, vedení nekomplikovaného rozhovoru, schopnost popsat jednoduše svou rodinu, zaměstnání, vzdělání atd.

Napsat krátký osobní dopis, zapsat jednoduchou zprávu.

B1

Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv rozhovoru běžného dne, aktuálním zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu.

Delší texty o známých tématech (všední den, zaměstnání), v osobních dopisech popisy citů, pocitů a přání.

Běžná komunikace na cestách, vedení rozhovoru bez přípravy  o tématech běžného dne (hobby, práce, aktuální události), popis přání, snů, vyjádření vlastních názorů a plánů, vyprávění obsahu filmu, knihy atd.

Napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje a dojmy.

B2

Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé tematiky, sledování televizních zpráv, současného dění  a filmů ve spisovném jazyce.

Běžné články a zprávy, současná literatura.

Spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivní podílení se na diskusi, vyjádření vlastního mínění, kladů  a záporů určitého objektu atd.

Napsat podrobnější text o oblastech svého zájmu, osobní i formální dopisy, kde je zřetelné, co je důležité atd.

C1

Porozumění dlouhým složitým textům i bez jasné struktury, kde vztahy nejsou přesně vyjádřeny, bezproblémové sledování televize.

Dlouhé složité texty, odborné články a technické instrukce.

Plynulé a pohotové vyjadřování, formulování myšlenek a názorů, pružné používání jazyka pro společenské i pracovní účely, podrobný popis složitých témat.

Psaní podrobných dopisů, pojednání nebo zpráv o složitých tématech, styl textu je uzpůsoben typu čtenáře.

int(1)

Novinky